Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU HOTHOST.PL

I. Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu HOTHOST.pl
 2. Usługodawcą i Administratorem serwisu HOTHOST.pl jest MRsite.pl, ul. Jankowskiego 42, 42-224 Częstochowa, NIP 949-159-78-15 – zwana w dalszej części Regulaminu „HOTHOST.pl”.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu HOTHOST.pl
 4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający HOTHOST.pl świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z Panelu Klienta HOTHOST.pl lub formularza dostępnego w innych miejscach na stronach WWW HOTHOST.pl.
 5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Użytkownicy korzystając z serwisu HOTHOST.pl zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
 7. Zawartość serwisu HOTHOST.pl stanowi własność MRsite.pl oraz innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
 8. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy serwisu HOTHOST.pl mają prawo przeglądać strony serwisu HOTHOST.pl oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
 9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usługi.
 10. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usług serwisu HOTHOST.pl, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od HOTHOST.pl oraz jego ofercie.
 11. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za usługi w formie elektronicznej.

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług.

 1. HOTHOST.pl świadczy Usługi w następującym zakresie:
  a. rejestracji domen internetowych,
  b. usług SEO hostingu dla pozycjonerów i firm z branży SEO / SEM,
  c. usług hostingowych,
  d. usług hostingu dedykowanego,
  e. usług dodatkowych związanych z rejestracją domen i utrzymaniem danych na serwerach HOTHOST.pl
 2. Świadczenie przez HOTHOST.pl usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie internetowym HOTHOST.pl.
 3. Zamawianie usług świadczonych przez HOTHOST.pl możliwe jest za pośrednictwem Panelu Klienta HOTHOST.pl, który umożliwia w szczególności dostęp do:
  a. informacji dotyczących usług SEO hostingowych, hostingowych, wirtualnego i hostingu dedykowanego,
  b. informacji dotyczących domen,
  c. terminów ważności wykupionych usług,
  d. kontroli stanu rozliczeń z HOTHOST.pl,
  e. wglądu i poprawiania danych osobowych.

III. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem HOTHOST.pl.

 1. Do uruchomienia i korzystania ze Stron WWW HOTHOST.pl niezbędny jest komputer podłączony do internetu obsługujący, m.in. przeglądarkę internetową.
 2. HOTHOST.pl zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa.

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
 2. W przypadku uzyskania przez HOTHOST.pl informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, HOTHOST.pl ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron HOTHOST.pl bez zgody HOTHOST.pl wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik serwisu HOTHOST.pl zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę serwisu internetowego HOTHOST.pl ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
 4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie HOTHOST.pl będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
 5. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisu HOTHOST.pl, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do HOTHOST.pl.
 6. Zawartość serwisu HOTHOST.pl została przygotowana przez HOTHOST.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak HOTHOST.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu HOTHOST.pl.
 7. Zawartość serwisu HOTHOST.pl została przygotowana przez HOTHOST.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak HOTHOST.pl nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji.
 8. Zabronione jest korzystanie z serwisu HOTHOST.pl w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
  a. masowe wysyłanie pakietów do serwisu HOTHOST.pl,
  b. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu HOTHOST.pl,
  c. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu HOTHOST.pl.
 9. Działania opisane w pkt. IV.8 stanowić mogą dla HOTHOST.pl podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu HOTHOST.pl dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.

V. Postępowanie reklamacyjne.

 1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana HOTHOST.pl w formie pisemnej na adres korespondencyjny HOTHOST.pl i określać:
  a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta HOTHOST.pl,
  b. rodzaj usługi, której dotyczy,
  c. czas i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji,
  d. zarzuty Klienta,
  e. okoliczności uzasadniające reklamację,
  f. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 2. HOTHOST.pl obowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia
  dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz HOTHOST.pl przez podmioty, za które HOTHOST.pl nie ponosi odpowiedzialności, HOTHOST.pl przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VI. Ograniczenia w zakresie wykorzystania kont w HOTHOST.pl.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania zasobów kont hostingowych zgodnie z ich przenzaczeniem.
 2. Zabrania się wykorzystywania kont hostingowych do instalacji aplikacji opartych o pracę na tzw. proxy przez PHP, aplikacji służących do automatycznego dodawania wpisów na blogach, katalogowania, sprawdzania pozycji w wyszukiwarkach, masowego pingowania itp.
 3. Obowiązują limity wykorzystania CPU dla kont w HOTHOST.pl na poziomie: SEO V1 (1%), SEO V2 (2%), SEO V4 (2%), SEO V6 (4%), SEO V8 (5%), SEO V16 (7%), wszystkie konta HTML (1%), SEO X1 (1%), SEO X2 (2%), SEO X5 (4%), SEO X10 (7%), SEO X30 (7%), SEO DE X2 (2%), SEO DE X5 (4%), SEO DE X10 (7%), X1 (1%), X2 (2%), X4 (4%), X8 (7%), X12 (7%), X25 (7%), wszystkie konta BIZNES bez limitu transferu (7%).

VII. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a HOTHOST.pl, dotyczących świadczenia usług przez HOTHOST.pl, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny. Miejscem świadczenia usług jest siedziba HOTHOST.pl
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2024 r.